دانشگاهی

گروه : رشته :
توضیحات| نمایش:۶۱۹
طراحی سازه های
توضیحات| نمایش:۱۰۵۲
طراحی گرافیک دریک
توضیحات| نمایش:۲۳۲۶
تشریح کامل مسائل
توضیحات| نمایش:۲۳۹۰
فیزیک از آغاز تا
توضیحات| نمایش:۲۲۵۴
محاسبات تاسیسات
توضیحات| نمایش:۱۹۵۹
تکنولوژی بازرسی
توضیحات| نمایش:۳۸۸۵
ریاضیات پایه
توضیحات| نمایش:۲۶۴۱
متره و برآورد (پور
توضیحات| نمایش:۱۸۳۹
متالورژی کاربردی
توضیحات| نمایش:۱۶۸۸
متالورژی کاربردی
توضیحات| نمایش:۱۷۸۶
متالورژی کاربردی
توضیحات| نمایش:۱۸۰۴
متالورژی کاربردی
توضیحات| نمایش:۱۱۱۹۱
کاربرد نرم افزار
توضیحات| نمایش:۶۱۴۵
مبانی سنجش از دور