کارشناسی ارشد

گروه : رشته :
توضیحات| نمایش:۴۴۴۳
مدیریت بازاریابی
توضیحات| نمایش:۳۶۷۰
GMAT استعداد و
توضیحات| نمایش:۵۷۴۰
اقتصاد خرد
توضیحات| نمایش:۳۹۴۷
اقتصاد کلان
توضیحات| نمایش:۳۳۹۸
آمارواحتمال
توضیحات| نمایش:۳۶۳۱
ریاضیات
توضیحات| نمایش:۵۰۳۵
مدیریت مالی
توضیحات| نمایش:۷۴۵۹
اصول مدیریت و
توضیحات| نمایش:۷۶۰۲
حسابداری مالی و
توضیحات| نمایش:۵۰۵۳
استعداد و آمادگی
توضیحات| نمایش:۹۴۴۰
تئوری های مدیریت
توضیحات| نمایش:۵۲۵۷
فرهنگ لغات مدیریت
توضیحات| نمایش:۹۰۸۷
مدیریت تولید و
توضیحات| نمایش:۵۵۸۲
ریاضی عمومی 1