کارشناسی ارشد

گروه : رشته :
توضیحات| نمایش:۴۵۲۳
مدیریت بازاریابی
توضیحات| نمایش:۳۷۹۹
GMAT استعداد و
توضیحات| نمایش:۵۹۱۹
اقتصاد خرد
توضیحات| نمایش:۴۰۵۶
اقتصاد کلان
توضیحات| نمایش:۳۴۸۵
آمارواحتمال
توضیحات| نمایش:۳۷۲۲
ریاضیات
توضیحات| نمایش:۵۱۳۸
مدیریت مالی
توضیحات| نمایش:۷۵۶۲
اصول مدیریت و
توضیحات| نمایش:۷۸۵۶
حسابداری مالی و
توضیحات| نمایش:۵۱۴۳
استعداد و آمادگی
توضیحات| نمایش:۹۶۷۸
تئوری های مدیریت
توضیحات| نمایش:۵۳۲۹
فرهنگ لغات مدیریت
توضیحات| نمایش:۹۲۱۹
مدیریت تولید و
توضیحات| نمایش:۵۶۸۰
ریاضی عمومی 1