راهیان ارشد-انتشارات آزاده | انتشارات | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کارشناسی ارشد

گروه : رشته :
توضیحات| نمایش:۳۱۲۶
سیستم عامل
توضیحات| نمایش:۳۲۸۳
اصول ومبانی مدیریت
توضیحات| نمایش:۴۱۳۴
اصول و مبانی مدیریت
توضیحات| نمایش:۷۸۷۱
مدار منطقی
توضیحات| نمایش:۵۱۰۷
مدارهای الکتریکی
توضیحات| نمایش:۶۸۱۹
طراحی و پیاده سازی
توضیحات| نمایش:۴۸۱۳
سوالات مهندسی
توضیحات| نمایش:۴۶۷۸
مجموعه سوالات
توضیحات| نمایش:۴۲۷۴
انتقال داده ها
توضیحات| نمایش:۲۱۷۶۰
هوش مصنوعی
توضیحات| نمایش:۹۳۱۳
معماری سیستمهای
توضیحات| نمایش:۳۹۷۹
آنالیز عددی