دکتری

گروه : رشته :
توضیحات| نمایش:۳۵۴۴
استعدا تحصیلی و
توضیحات| نمایش:۴۴۶۵
استعداد تحصیلی و
توضیحات| نمایش:۴۶۶۸
رشد وتکامل حرکتی
توضیحات| نمایش:۵۴۱۳
ریاضیات دکتری
توضیحات| نمایش:۴۳۸۹
آمارواحتمال دکتری
توضیحات| نمایش:۶۳۰۷
استعداد تحصیلی و
توضیحات| نمایش:۴۶۴۲
یادگیری و کنترل
توضیحات| نمایش:۵۱۵۰
ریاضیات عمومی و
توضیحات| نمایش:۱۰۵۶۱
استعداد تحصیلی و