راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | آمار , سنجش واندازه گیری... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   تربیت بدنی       رشته :   تربیت بدنی
نام کتاب : آمار , سنجش واندازه گیری در تربیت بدنی(دکتری)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
دکترسیدکاوس صالحی.دکترداودحومنیان
۸۲۶۳
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۹۴۶-۲
۱۳۹۷
۵
شومیز
۶۲۶
۶۸۰,۰۰۰