راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | تحليل اجزاء محدودوبهينه... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   عمران       رشته :   عمران
نام کتاب : تحليل اجزاء محدودوبهينه سازي مدل بااستفاده از ABAQUSوMATLAB
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
آرش رستمی
۴۱۵۳
۹۷۸-۶۰۰-۵۱۷۶-۳۹-۱
۱۳۹۶
۱
شومیز
۵۶۸
۴۴۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۹۰۶
سازه های تیری
توضیحات| نمایش:۲۱۶۵
طراحی جداگرلرزه ای
توضیحات| نمایش:۲۳۳۳
دینامیک غیرخطی
توضیحات| نمایش:۱۹۱۸
راهنماي جامع نرم
توضیحات| نمایش:۱۴۰۷
مفاهیم بهسازی لرزه