راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | آمار , سنجش واندازه گیری... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   علوم انسانـی       رشته :   تربیت بدنی
نام کتاب : آمار , سنجش واندازه گیری در تربیت بدنی
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
دکترسید کاوس صالحی
۷۲۶۳
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۹۱۸-۹
۱۳۹۶
۱
شومیز
۶۱۴
۴۵۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۵۶۲۸
بیومکانیک فنون
توضیحات| نمایش:۸۷۱۷
فیزیولوژی ورزشی
توضیحات| نمایش:۵۱۶۲
حرکت شناسی کتاب
توضیحات| نمایش:۱۴۷۹۷
مدیریت سازمانها و
توضیحات| نمایش:۱۰۸۷۰
زبان تخصصی تربیت