راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | آمار , سنجش واندازه گیری... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   علوم انسانـی       رشته :   تربیت بدنی
نام کتاب : آمار , سنجش واندازه گیری در تربیت بدنی ارشد
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
دکترسید کاوس صالحی
۷۲۶۳
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۹۵۲-۳
۱۳۹۷
۲
شومیز
۶۰۶
۹۸۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۶۰۳۴
بیومکانیک فنون
توضیحات| نمایش:۱۰۱۸۱
فیزیولوژی ورزشی
توضیحات| نمایش:۵۷۸۳
حرکت شناسی کتاب
توضیحات| نمایش:۱۶۷۶۱
مدیریت سازمانها و
توضیحات| نمایش:۱۲۰۴۹
زبان تخصصی تربیت