راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مواد ومصالح | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   هنر       رشته :   مجموعه هنرهای ساخت و معماری
نام کتاب : مواد ومصالح
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
مهدی پرنا
۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۵۲۶-۶
۱۳۹۰
۱
شومیز
۵۷۶
۱۵۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۶۵۸۵
ایستایی و فن
توضیحات| نمایش:۵۶۴۰
تنظیم شرایط محیطی
توضیحات| نمایش:۶۵۰۹
طراحی فنی 1و اجزاء
توضیحات| نمایش:۳۶۸۴
تاسیسات ساختمان
توضیحات| نمایش:۳۸۶۹
طراحی فنی2 و اجزاء