راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | تولید صنعتی بتن مقاومت بالا | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کتب در دست انتشار

گروه :   عمران       رشته :   عمران
نام کتاب : تولید صنعتی بتن مقاومت بالا
book
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
خرید کتاب
کامبیز جانمیان
۰
۹-۱۷-۵۱۷۶-۶۰۰-۹۷۸
۱۳۹۲
۱
۹۰
۳۵,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۲۲۶۱
AISC 2005
توضیحات| نمایش:۲۲۱۵
جزييات
توضیحات| نمایش:۲۴۶۱
تحليل و طراحي
توضیحات| نمایش:۳۲۷۴
تكنيك‌هاي پيشرفته
توضیحات| نمایش:۳۶۷۶
طراحي جامع