راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | ساخت و تولید ج 2 | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   مکانیک
نام کتاب : ساخت و تولید ج 2
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
حسین محمدی نجف آبادی - محمد صالحی
۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۹۵۸-۵
۱۳۹۷
۳
شومیز
۵۶۲
۹۵۰,۰۰۰
   مطالب درسی جلد اول  شامل : فصل اول :ماشین های ابزار انیورسال  فصل دوم: توانایی ماشینکاری فصل سوم: سیستمهای اندازه گیری دقیق فصل چهارم: اصول علم مواد فصل پنجم: اصول عملیات حرارتی مطالوعملیاتب درسی جلد دوم: فصل ششم: ماشین های کنترل عددی فصل هفتم:تولید مخصوص فصل هشتم:طراحی قالب های پرس فصل نهم:هیدرولیک ونیوماتیک فصل دهم: تکنولوژی

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۷۲۲۹
مهندسي مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۹۴۷۳
مهندسی مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۷۸۶۸
مهندسي مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۱۰۸۶۲
زبان تخصصی مکانیک
توضیحات| نمایش:۱۴۷۴۴
دینامیک ماشین