راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | معماری 14 دانش فنی معماری 2 | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   هنر       رشته :   مجموعه معماری
نام کتاب : معماری 14 دانش فنی معماری 2
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
مهدی پرنا
۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۶۶۰-۷
۱۳۹۱
۱
شومیز
۴۲۴
۱۸۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۱۵۶۷
معماری 1(دروس فنی
توضیحات| نمایش:۶۱۳۸
معماری 2 (دروس فنی
توضیحات| نمایش:۶۶۵۰
معماری 3(دروس فنی
توضیحات| نمایش:۷۸۲۹
معماری 4(زبان تخصصی
توضیحات| نمایش:۱۱۲۸۰
معماری 6(درک عمومی