راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | معماری 1(دروس فنی ساختمان 1) | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   هنر       رشته :   مجموعه معماری
نام کتاب : معماری 1(دروس فنی ساختمان 1)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
مهدی پرنا
۷۱۵۱
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۷۶۶-۶
۱۳۹۲
۶
شومیز
۴۳۲
۱۸۰,۰۰۰
   شامل : دروس فنی ساختمان شناخت مواد

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۶۳۱۳
معماری 2 (دروس فنی
توضیحات| نمایش:۶۸۳۱
معماری 3(دروس فنی
توضیحات| نمایش:۸۰۵۲
معماری 4(زبان تخصصی
توضیحات| نمایش:۱۱۵۳۲
معماری 6(درک عمومی
توضیحات| نمایش:۹۳۸۶
معماری 7 (درک عمومی