راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | زبان تخصصی تربیت بدنی... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   علوم انسانـی       رشته :   تربیت بدنی
نام کتاب : زبان تخصصی تربیت بدنی کتاب ششم
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
دکتر فرهاد دریانوش - عنایت الله اسد منش - محمد مهدی محمدی
۷۲۶۶
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۶۶۸-۳
۱۳۹۱
۳
شومیز
۴۳۰
۱۶۰,۰۰۰
   زبان تخصصی تربیت بدنی دانشگاه  سراسری وآزاد تا سال 91

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۵۹۸۸
بیومکانیک فنون
توضیحات| نمایش:۹۹۶۲
فیزیولوژی ورزشی
توضیحات| نمایش:۵۷۱۰
حرکت شناسی کتاب
توضیحات| نمایش:۱۶۴۵۲
مدیریت سازمانها و
توضیحات| نمایش:۴۰۷۱
آسیب شناسی و حرکات