لیست مولفان

لیست مولفان
   
نوید میرجردوی
کارشناس ارشد مهندسی نفت (دانشگاه صنعتی شریف) عضو بنیاد ملی نخبگان ایران جزئیات مولف ...
  مهندسی نفت