راهیان ارشد-انتشارات آزاده | ویژه کارشناسی ارشد | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

پیشخوان آخرین کتاب های منتشره

توضیحات| نمایش:۱۳۵
راهنماي جامع نرم
توضیحات| نمایش:۲۱۵
آمار , سنجش واندازه
توضیحات| نمایش:۲۰۴
رشد حرکتی
توضیحات| نمایش:۲۹۳
سیستم عامل
توضیحات| نمایش:۳۸۶
یادگیری حرکتی
توضیحات| نمایش:۶۳۷
عملیات واحد2
توضیحات| نمایش:۷۱۰
عملیات واحد1
توضیحات| نمایش:۵۳۵
دینامیک غیرخطی
توضیحات| نمایش:۱۳۵۳
تحلیل و طراحی
توضیحات| نمایش:۱۹۵۷
اصول ومبانی مدیریت